Exchange Powershell Sertifika Silme

Exchange Powershell Sertifika Silme

Aşağıdaki komutu kullanarak sertifikaları sıralıyoruz;

Get-ExchangeCertificate | select Thumbprint, Services, NotAfter, Subject, CertificateDomains | fl


İstediğimiz sertifikanın imza numarasını alarak komutun devamına yapıştırarak silme işlemini gerçekleştiriyoruz.

Örneğin;

Remove-ExchangeCertificate -Thumbprint 1BC9BB96270D7EAB67E18C767883D137498131E6